• PRIVACYBELEID

  Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Basketbal vereniging The Red Stars verwerkt van haar leden, sponsoren, deelnemers of andere geïnteresseerden. Indien je lid wordt van The Red Stars, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan The Red Stars verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

  1. Verantwoordelijke

  Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Basketbal vereniging The Red Stars.
  De functionarissen ledenadministratie en sponsorbeheer zijn bereikbaar via redstars@live.nl.

  2. Welke gegevens verwerkt The Red Stars en voor welk doel

  2.1  In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

  a)  voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht

  b)  adresgegevens eventueel postadres

  c)  telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s)

  d)  overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv social media accounts

  2.2  The Red Stars verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden tbv certificeringen van 3e instanties, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie,

  b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van The Red Stars;

  c) je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld af te wikkelen.

  2.3  Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met The Red Stars en je te informeren over de ontwikkelingen van The Red Stars

  E-mail berichtgeving:

  The Red Stars gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, planning van scheidsrechters, jurering en andere interessante informatie over het lidmaatschap van The Red Stars. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via reactie op de mail.

  3. Bewaartermijnen

  The Red Stars verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap. Daarna worden deze bewaard in de Sportlink database als ‘oud bondslid’.

  4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

  4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft The Red Stars passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

  4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt The Red Stars gebruik van diensten van derden (Sportlink). Met de verwerker hebben wij een verwerkers-overeenkomst.

  5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

  5.1  Via de ledenadministratie van The Red Stars kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. The Red Stars zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

  5.2  Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

  5.3  Indien je klachten hebt over de wijze waarop The Red Stars je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met het bestuur.

  5.4  Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan ons bestuur (redstars@live.nl)

  6. Wijzigingen

  Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website en/of nieuwsbrief bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

   

  Ons beleid ten aanzien van Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hier.